POČETNA OPŠTI USLOVI PUTOVANJA REPORTAŽE AVIO KARTE KONTAKT
   
Kursna Lista | 1 € = 120.07 RSD
LETO 2019
LAST MINUTE
EVROPSKI GRADOVI
AVIO PREVOZ-INDIVIDUALNI POLASCI
IZLETI
IZLETI PO SRBIJI
BEČ-BESPLATNI KONCERT U BEČU
SMS REZERVACIJE


Prijavite se na newsletter


  
 NOVA GODINA
 > TEMIŠVAR-2 dana/1 noćenje

Temišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju „ Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Hazburgovaca a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje a neke od zgrada projektovao je lično čuveni Gustave Eiffell. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kome je počeo ustanak koji je doveo do sloma režima diktatora Nikolae Čaušeskua. Nekada iza „Gvozdene zavese „ a danas dvadeset dve  godina kasnije Temišvar je moderan grad...

 

 

NOVA GODINA U
TEMIŠVARU
 
31.12.2018. - 01.01.2019.
 
2 dana/ 1 noćenje- popunjeno
 

 

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima. 

 
Plan putovanja:
 
 
1.Dan: 31.12.2018. Beograd - Temišvar - Arad
Polazak autobusom oko 07.00 h . Vožnja preko Pančeva i Vršca, gde je predviđena kraća pauza. Dolazak na granični prelaz Vatin / Moravita, posle carinskih i pasoških kontrola  nastavak vožnje do Temišvara. Po dolasku odlazak u "Iulius Mall", jedan od najvećih tržnih centara u ovom delu Evrope. http://www.iuliusmall.com/en/timisoara. Odlazak u hotel. Smeštaj. Slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska do Arada.Doček Nove godine po izboru: na trgu, noćnom klubu, restoranu……
 
2.Dan: 01.01.2019. Temišvar- Beograd
Doručak. Napuštanje soba, odlazak u obilazak grada: Saborna Crkva srpske pravoslavne crkve posvećena Sv. Đorđu (sagrađena 1748 god. u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janica iz Arada), Vladičanski dom, Trg Ujedinjenja, Trg Slobode sa zgradom Garde i starom Gradskom Kućom. Nastavak šetnje do drugog gradskog trga Trg Pobede sa  najstarijom gradskom zgradom - dvorac Huniazilor   (podignut u XV veku po naredbi Vojvode od Transilvanije Iancu de Hunadoar - u našoj istoriji poznat kao Sibinjanin Janko) koji je danas muzej Banata, gde se na jednom kraju nalazi zgrada Opere i nacionalnog teatra ( koja ima repertoar na rumunskom, nemačkom i mađarskom jeziku) a na drugom katedralni hram banatske mitropolije rumunske pravoslavne crkve, a između njih je najmlađi gradski trg, izduženog oblika sa nizom gradskih palata iz zadnjih decenija Austrougarske (rađenih u stilu akademizma i secesije) vladavine  i statuom vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima 1926 god.). Slobodno vreme. Povratak za Beograd. Dolazak na mesto polaska oko 20.00 h.
 
 
Cena aranžmana: 95 evra

CENA ZA ONLINE REZERVACIJE :

hotel Timisoara - 55 evra- popunjen
hotel Delpack -   49 evra
     
  
U cenu aranžmana su uračunati:
 
·        prevoz turističkim  autobusom ( AC,dvd ),
·        smeštaj u hotelu Timisoara 4/5* www.hoteltimisoara.ro u 1/2, (svaka soba sa sopstveni kupatilom, tv) 1 noćenje sa doručkom ( doručak švedski sto), hotel se nalazi u strogom centru grada pored Opere ili hotel Delpack**** www.hotel-delpack.ro  u gradu oko 20 minuta hoda od centra . Sobe 1/2,1/3  (svaka soba sa sopstveni kupatilom, tv)
·        turistički pratilac /vodična srpskom jeziku,
·        troškovi organizacaije i vođenja puta
 
U cenu aranžmana nisu uračunati:
 
·        doplata za 1/1 sobu - 20 evra
·        osiguranje 240,00 din.,
·        izlet do Arada 15 evra,
·        lični troškovi putnika
 
 
Uslovi i način plaćanja:
 
·        Prilikom rezervacije minmum 50 %, a ostatak aranžmana 15 dana pre putovanja, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu banke Intese.
 
FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: Hotel Timisoara 4* je najveći hotel u gradu, koji nudi 191 sobu i 18 apartmana, ima povoljnu lokaciju u samom srcu grada. Sobe imaju pristup karticom - Klima uređaj - Kablovska TV - Visoka brzina - Pristup internetu besplatno - Bade mantil - Fen - Mini bar - Telefonska linija u kupaonici - Sef za bebe - Pozivi za buđenje - Usluga u sobi - Pranje veša. Struktura soba je 1/1 i 1/2.
Hotel Delpack 4 *- nalazi se na oko 2km od strogog centra grada, na liniji gradskog prevoza. Hotel raspolaže sa 80 ležaja u strukturi 1/1, 1/2, Junior Suites, apartmani, konferencijski centar sa kapacitetom od 80 mesta i 20 parking mesta. Sobe hotela Delpack su prostrane, opremljene velikim krevetom, virless internetom, direktnom telefonskom linijom, mini barom, klimom, kompletom za kupatilo, fenom za kosu, dečjim krevetima.
 
 
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 30 osoba.
 
Minimum za realizaciju putovanja je 45 putnika. 
 
 
Napomena: U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.


VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pa�ljivo pro�itate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja agencije Lavli travel koje mo�ete pogledati ovde   

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijaveMogu�e je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogu�nost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspolo�iva, po ceni od 7€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate �eljenog sedišta na donjem nivou je 10€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) mogu�e rezervisati po ceni od 15 € po osobi, a ostala �eljena sedišta na spratu autobusa po ceni od 7 € po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVI�ENO JE NA SVAKIH 3,5 DO 4 SATA VO�NJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLO�IVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODRE�ENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADR�AJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MO�E SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE ME�U PUTNICIMA I OSE�AJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode ra�una o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aran�mana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporu�ljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slu�aju obijanja autobusa, putnik mo�e zatra�iti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlaš�enih osiguravaju�ih ku�a. Organizator putovanja ne mo�e odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slu�aju ovih nepredvi�enih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograni�en i predvi�ena koli�ina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ru�nog prtljaga.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi�enih programom putovanja, ne postoji mogu�nost zadr�avanja autobusa na grani�nom prelazu radi regulisanja povra�aja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadr�ava pravo promene programa putovanja usled nepredvi�enih objektivnih okolnosti (npr. gu�va na granicama, gu�va u saobra�aju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi�enog za obilazak...)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadr�ava pravo izmene termina i uslova izvo�enja fakultativnih izleta predvi�enih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogu�nost da usled dr�avnih ili verskih praznika na odre�enoj destinaciji neki od lokaliteta ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla�anja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

* Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aran�manu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporu�ujemo da na internetu provere radno vreme istih i da �eljene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvani�no utvr�ena i va�e�a na dan zaklju�enja ugovora izme�u organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 �asova (postoji mogu�nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 �asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti�ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slu�aju ne objavljivanja ta�nog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slu�aju promene hotela, organizator je du�an o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju�ivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadr�aja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogu�nost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadr�aja, jer isklju�ivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ure�aj, fen za kosu, internet...)

* Organizator putovanja ne mo�e da uti�e na razmeštaj po sobama, jer to isklju�ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uze�e se u razmatranje, ali grupni autobuski aran�mani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadr�aja (balkon, terasa, puša�ka soba, spratnost, francuski le�aj i sl.). Agencija organizator ne mo�e obe�avati ovakve usluge.

* Smeštaj na grupnim aran�manima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomo�nim le�ajem namenjene za smeštaj tre�e osobe. Sobe sa pomo�nim le�ajem su manje komforne, a tre�i le�aj je pomo�ni i mo�e biti standardnih ili manjih dimenzija.

Uz ovaj program vae Opšti uslovi putovanja organizatora Lavli Travel,
licenca OTP 10/2013 od 27.02.2013.
 
Cenovnik br. 2 od 01.12.2018.

 

 


ONLINE REZERVACIJA
NOVA GODINA > TEMIŠVAR-2 dana/1 noćenje
Ime i prezime*
E-mail*
Telefon*
Broj odraslih osoba*
Broj dece
Soba/izlet
Period*
Napomena
 

   
TA LAVLI TRAVEL
Beograd, Budimska 7
www.lavli.rs
Telefon: 011 3290 988
Fax: 011 2769 188
e-mail: info@lavli.rs
POČETNA | OPŠTI USLOVI PUTOVANJA | REPORTAŽE | KONTAKT IZRADA SAJTOVA ADVIOLA
PUTOVANJA.RS
Početna Usluge Reference Opsti uslovi poslovanja Foto galerija Avio karte Kontakt