POČETNA OPŠTI USLOVI PUTOVANJA REPORTAŽE AVIO KARTE KONTAKT
   
Kursna Lista | 1 € = 120.07 RSD
LETO 2019
LAST MINUTE
EVROPSKI GRADOVI
AVIO PREVOZ-INDIVIDUALNI POLASCI
IZLETI
IZLETI PO SRBIJI
BEČ-BESPLATNI KONCERT U BEČU
SMS REZERVACIJE


Prijavite se na newsletter


  
 NOVA GODINA
 > SOFIJA 1 noćenje

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

SOFIJA
  31.12.2018-01.01.2019.
2 dana/ 1 noćenje
 
bus 1 popunjen
bus 2 popunjen
 
  

VAŽNA INFORMACIJA- Agencija dva dana pred putovanje šalje putnicima SMS obaveštenje, sa informacijom o mestu i vremenu polaska. U koliko ne dobijete SMS jedan dan pre putovanja, molimo Vas da kontakirate agenciju. SMS se šalje nosiocu ugovora ili rezervacije i istu je dužan da prosledi saputnicima.

 
Plan putovanja:
 
1. Dan - BEOGRAD

Polazak iz Beograda oko 06.00h.  Dnevna vožnja kroz Srbiju i Bugarsku uz kraće pauze radi odmora. Dolazak u Sofiju.Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za šetnju, šoping.. 
Doček Nove Godine na trgu... Slobodno vreme. Noćenje.

2. Dan – SOFIJA

Doručak. Fakultativno obilazak grada-pešačka tura: Crkva Aleksandra evskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje...Slobodno vreme u gradu-fakutlativno odlazak do Manastira Vitosa . Povratak u grad i nastavak putovanja do Beogradu .Dolazak u Beograd  u kasnim večernjim satima.

Cena aranžmana: 75 evra
 
CENA ZA ONLINE REZERVACIJE : 49 evra
 
Način plaćanja:
 
• prilikom rezervacije minimum 40 %, a ostatak aranžmana 15 dana pre putovanja
• platnim karticama (dina, visa, master i maestro)
• prilikom rezervacije minimum 50 %, a ostatak aranžmana na rate čekovima do 15.03.2019.
•  na 3 rate karticama Banke Intese
Uslovi plaćanja:
 
• u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po prodajnom kursu banke Intese

Aranžman obuhvata:

• prevoz turističkim autobusom datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema),                
• usluge vodiča, tehničkog predstavnika agencije tokom putovanja,  
noćenje sa doručkom u hotelu 3*  /2 i 1/3 sobama                                           
• agencijske usluge

Aranžman ne obuhvata:

• individualne troškove 
•  obilazak grada  5 eura 
•  izlet do manastira Vitosa 15 eura 
• putno osiguranje 240,00 din
• doplata za 1/1  sobu- 20 evra

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

OPIS I LOKACIJA HOTELA: Hotel  3* (Nadejda, Hemus, Rila, ...) se nalazi na periferiji grada na liniji gradskog prevoza. Sobe sa TWC, 1/2 i 1/2 + 1 . Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola. Ime hotela biće poznato 7 dana pred putovanje.

Napomena: Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
 
Kalkulacija radjena na 45 putnika
Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograni�en 

VAŽNE NAPOMENE – MOLIMO VAS DA IH PROČITATE

Molimo Vas da pa�ljivo pro�itate Opšte uslove putovanja jer svojim potpisom na Ugovor dajete i saglasnost o tome da ste sa istima u potpunosti upoznati i saglasni. ONLINE rezervacija se smatra ugovorom. Slanjem svojim podataka prihvatate Opste uslove putovanja agencije Lavli travel koje mo�ete pogledati ovde   

* Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijaveMogu�e je doplatiti sedišta u II i III redu po ceni od 15 € po osobi, u IV i V redu po ceni od 10 € po osobi. Postoji i mogu�nost biranja ostalih sedišta, ukoliko su raspolo�iva, po ceni od 7€ po osobi. Ukoliko na put ide dupli autobus (dubledecker), cena doplate �eljenog sedišta na donjem nivou je 10€ po osobi, dok je prva sedišta na spratu („šoferka”) mogu�e rezervisati po ceni od 15 € po osobi, a ostala �eljena sedišta na spratu autobusa po ceni od 7 € po osobi.

* ZAUSTAVLJANJE RADI USPUTNIH ODMORA PREDVI�ENO JE NA SVAKIH 3,5 DO 4 SATA VO�NJE NA USPUTNIM STAJALIŠTIMA, A U ZAVISNOSTI OD RASPOLO�IVOSTI KAPACITETA STAJALIŠTA I USLOVA NA PUTU.

* NAPOMINJEMO DA JE PUTOVANJE GRUPNO, I TOME JE SVE PODRE�ENO. PREMA TOME POTREBNO JE JASNO SAGLEDAVANJE SITUACIJE DA SU U VOZILU, MUZIKA I FILMOVI KOJI SE PUŠTAJU, NEUTRALNI PO SVOM SADR�AJU, TEMPERATURA U VOZILU NE MO�E SE INDIVIDUALNO ZA SVAKO SEDIŠTE PODEŠAVATI, I IMAJTE U VIDU DA ONO ŠTO JE ZA NEKOGA TOPLO, ZA DRUGOG JE HLADNO I SL. DAKLE, ZA GRUPNO PUTOVANJE POTREBNO JE PUNO RAZUMEVANJE ME�U PUTNICIMA I OSE�AJ KOLEKTIVIZMA.

* Mole se putnici da vode ra�una o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aran�mana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporu�ljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slu�aju obijanja autobusa, putnik mo�e zatra�iti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlaš�enih osiguravaju�ih ku�a. Organizator putovanja ne mo�e odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slu�aju ovih nepredvi�enih okolnosti.

* Prostor za prtljag u autobusu je ograni�en i predvi�ena koli�ina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ru�nog prtljaga.

* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi�enih programom putovanja, ne postoji mogu�nost zadr�avanja autobusa na grani�nom prelazu radi regulisanja povra�aja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

* Dva dana pre polaska organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska.

* Organizator putovanja zadr�ava pravo promene programa putovanja usled nepredvi�enih objektivnih okolnosti (npr. gu�va na granicama, gu�va u saobra�aju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi�enog za obilazak...)

* Organizator putovanja i izleta na putovanju zadr�ava pravo izmene termina i uslova izvo�enja fakultativnih izleta predvi�enih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogu�nost da usled dr�avnih ili verskih praznika na odre�enoj destinaciji neki od lokaliteta ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla�anja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

* Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aran�manu)

* Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporu�ujemo da na internetu provere radno vreme istih i da �eljene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvani�no utvr�ena i va�e�a na dan zaklju�enja ugovora izme�u organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 �asova (postoji mogu�nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 �asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti�ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slu�aju ne objavljivanja ta�nog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 5 dana pre polaska na put. U slu�aju promene hotela, organizator je du�an o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju�ivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadr�aja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogu�nost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadr�aja, jer isklju�ivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ure�aj, fen za kosu, internet...)

* Organizator putovanja ne mo�e da uti�e na razmeštaj po sobama, jer to isklju�ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

* Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uze�e se u razmatranje, ali grupni autobuski aran�mani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadr�aja (balkon, terasa, puša�ka soba, spratnost, francuski le�aj i sl.). Agencija organizator ne mo�e obe�avati ovakve usluge.

* Smeštaj na grupnim aran�manima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomo�nim le�ajem namenjene za smeštaj tre�e osobe. Sobe sa pomo�nim le�ajem su manje komforne, a tre�i le�aj je pomo�ni i mo�e biti standardnih ili manjih dimenzija.

* Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole dr�ave u koju putujete, kao i kontrole u dr�avama kroz koje prolazite.

* Putnici koji nisu dr�avljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim re�imom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu�aju da pograni�ne vlasti onemogu�e putniku ulaz na teritoriju EU, odnosno teritoriju dr�ave u koju putuje.

* U slu�aju promena na monetarnom tr�ištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre po�etka putovanja.

* Za sve informacije date usmenim ili telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja.

 

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja turisti�ke agencije Lavli travel , licenca OTP 10/2013                                                                                               
Cenovnik br. 2  od 01.12.2018.god.
 

 


ONLINE REZERVACIJA
NOVA GODINA > SOFIJA 1 noćenje
Ime i prezime*
E-mail*
Telefon*
Broj odraslih osoba*
Broj dece
Soba/izlet
Period*
Napomena
 

   
TA LAVLI TRAVEL
Beograd, Budimska 7
www.lavli.rs
Telefon: 011 3290 988
Fax: 011 2769 188
e-mail: info@lavli.rs
POČETNA | OPŠTI USLOVI PUTOVANJA | REPORTAŽE | KONTAKT IZRADA SAJTOVA ADVIOLA
PUTOVANJA.RS
Početna Usluge Reference Opsti uslovi poslovanja Foto galerija Avio karte Kontakt